Title Image

Videos

Kung Fu Near Me Videos

Enjoy Kung Fu Near Me videos in practice, including students at the London Academy of Eastern Arts.

Sha Style Xing Yi Quan Dulian performed by Grandmasters Sha Junjie and Li Bin.
Sun Style Taiji performed by Sun Lu Tang’s grandson – Master Sun Peng.
The Disciples of Sha Wushu perform Tong Bei Quan, Xing Yi Quan, Bagua Zhang & Taiji Quan.